Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
Az üzenetküldés során megadott neve és e-mail címe kezelésére az Alapítvány (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 23.) jogosult. 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (1024 Budapest, Margit krt. 23.) mint fenntartó az Európai Parlament és Bizottság 2016/679. számú rendelete (GDPR) 37. cikk (3) bekezdése alapján közös adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek elérhetősége: adatvedelem@ferencesek.hu; 1024 Budapest, Margit krt. 23.


2.    Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Alapítvány az üzenetküldés során megadott nevét e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.


3.    Személyes adatok címzettjei
Az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét az Alapítvány számítógépes rendszerét üzemeltető és karbantartó Digicorp Kft. (székhely: 2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 4.) 
képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. 
Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét az Alapítvány további személy részére nem továbbítja.


4.    Az adatkezelés időtartama
Az Alapítvány az Ön által megadott személyes adatokat legkésőbb 5 év elteltével törli. 


5.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ön jogosult az Alapítványtól a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
5.1    Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon Az Alapítványtól arra vonatkozóan, hogy az Alapítvány kezeli-e az Ön személyes adatait. 
Ha az Alapítvány kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. 
Az Alapítvány a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
5.2    Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult az Alapítványtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 
5.3    Törléshez való jog
Az Alapítvány az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Alapítványnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Alapítvány jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Az Alapítvány a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
5.4    Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti az Alapítványt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Alapítvány a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) az Alapítványnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
Az Alapítvány az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. 
5.5    Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja. 


6.    Jogsértés esetén tehető lépések
6.1    Amennyiben álláspontja szerint az Alapítvány megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adatvedelem@ferencesek.hu
6.2    A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:             +36 (1) 391-1410
E-mail cím:         ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3    Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.